Seni Sevmek İstemedim #2020

Seni Sevmek İstemedim By Fatih Murat Arsal Seni Sevmek stemedim ye il g zl gizemli adam o ya na kadar pek ok g zel kad n g rm t ama p nar kadar g zelini m cadelecisini vah isini g rmemi ti ve onu istedi ine karar vermesi birka saniyesini almam t p nar ise bu uzu
 • Title: Seni Sevmek İstemedim
 • Author: Fatih Murat Arsal
 • ISBN: 9786054583010
 • Page: 146
 • Format: Paperback
 • Seni Sevmek İstemedim By Fatih Murat Arsal ye il g zl gizemli adam o ya na kadar pek ok g zel kad n g rm t ama p nar kadar g zelini, m cadelecisini, vah isini g rmemi ti ve onu istedi ine karar vermesi birka saniyesini almam t p nar ise bu uzun boylu ve tehlike kokan adam kadar c retlisini hi g rmemi ti ondan ilk andan beri hi ho lanmam t ho lanmas da gerekmiyordu ne yaz k ki modern zorba onu istye il g zl gizemli adam o ya na kadar pek ok g zel kad n g rm t ama p nar kadar g zelini, m cadelecisini, vah isini g rmemi ti ve onu istedi ine karar vermesi birka saniyesini almam t p nar ise bu uzun boylu ve tehlike kokan adam kadar c retlisini hi g rmemi ti ondan ilk andan beri hi ho lanmam t ho lanmas da gerekmiyordu ne yaz k ki modern zorba onu istiyordu ve elde etmeye kararl yd g peg nd z ka r laca na ise asla inanamazd ailesini zor durumdan kurtarmas kar l nda adam ona el koymu tu bu adama kar se enekleri s n rl yd ya evlenecek ya da bir s reli ine onun sevgilisi olacakt ok basit, diye m r ldand do an kurtulman za kar l k istedi im tek ey g zel karde in deniz g ld ac ama samimi bir g l t benden nefret edecek ve senden de o asla affetmez en ufak bir f rsatta hayat m z cehenneme evirmeye al acak intikam h rs asla s nmeyecek senden hep nefret edece im diye t slad p nar aresizlikten g zleri iyice sulanm t ama a lamayacakt ona bu l ks vermeyecekti her g n bunu y z ne kar s ylemekten mutlu laca m anl yor musun senden t m kalbimle nefret edece im.
  Seni Sevmek İstemedim By Fatih Murat Arsal
  • [E-Book] í Free Download Å Seni Sevmek İstemedim : by Fatih Murat Arsal ✓
   146 Fatih Murat Arsal
  • thumbnail Title: [E-Book] í Free Download Å Seni Sevmek İstemedim : by Fatih Murat Arsal ✓
   Posted by:Fatih Murat Arsal
   Published :2019-07-06T05:01:18+00:00

  About "Fatih Murat Arsal"

  1. Fatih Murat Arsal

   Zoraki Koca SerisiZoraki Koca ahane Gelin 1 Osman G lay Zoraki Koca ahane Gelin 2 Kara Tu e Zoraki Koca ahane Gelin 3 Ate Ecrin D rt KafadarNefretten Sonra Tamer Natalie Beni B rakma Ak n GamzeSeni Sevmek stemedim Do an P narYaln z G zlerin in Tahir G neyDi erleri Kusursuz Plan Selim EbruAnla ma Yavuz Merve l k Boran BelenIsmarlama Bebek Turgut Vildan

  673 thoughts on “Seni Sevmek İstemedim”

  1. Kitab n yorumu 1 m a a da Ondan nce fmarsal analizi i in asdfhjkl view spoiler kad n karakter ok g zel, ok gen , baya baya gen tirler 16 ile 25 ya aras ndad rlar hi bir cinsel tecr beleri yoktur, o u bakiredir ya da bir kerecik bir eyler ya am lard r lakin ilk n sevi melerinde y zy l n fahi esi gibidirler ama namusa ve utanga l da bok s rmezler istisnas z farkl konularda zor durumdad rlar hep zeki, fena ama masum, zor ama itaatkard rlar hep i sel bir asillikleri vard rkek karakterler ok yak kl , [...]


  2. 1,5Okudu um en s k c , en ld rt c , ennn lerin sonu olmayan, insan n i ini bayan bir FMArsal kitab idi Normalde bu adam n kitaplar n en fazla bir bu uk g n i inde bitirirdim ama bu kitap ka g n s r nd elimde hat rlam yorum bile Kitap imdi 575 sayfa ya heralde son 40 sayfas n kar rsak e er geri kalan t m sayfalarda bulunan her paragrafta en az bir defa senden nefret ediyorum laf ge ti ki bu beni ld rtman n da tesine ta d Hatta son 200 sayfaya geldi imde bakt m ki kitap bitmiyor paragraf n ilk c m [...]


  3. Kurgudan ok ho lanmad m ve P nar n nefreti de ok yorucuydu ama sevinci de z nt y de okura yans tan bir roman olmu.


  4. Ben bu kitab n yorumlar n g rd m, bu kadar k t olamaz herhalde diyerek ba lad m ama o kadar k t ym Bitiremedim zaten view spoiler imdi ba larda bir adam var, k z sat n al yor K za kitap boyunca tecav z ediyor Yazar da buna a k diyor End of the story view spoiler imdiye kadar hi bir kitaba i ren demedim ama bu i ren ti, kitap tamamen tecav z n normalle tirilmesi zerine hide spoiler hide spoiler


  5. illekitap 2012 08 Seni Sevmek stemedim benim i in kelimelerle ifade edemeyece im kadar ok sevdi im kitaplar aras na girdi Kitapta sadece romantik bir a k hikayesi haricinde harika dostluk ili kilerinin ve biraz da heyecanl intikam almalar nda bulunmas n n bunda pay var P nar n ba ndan beri anak tutmas na ve hamile kald nda Do an a ald tav rlara ger ekten ok sinirlendim Adam ok k rd K rmakla kalmay ezip ge ti bir de Yani s zleri yenilir yutulur cinsten de ildi sonra benimle niye ilgilenmiyor lgil [...]


  6. Bir FMArsal klasi i olan mutlu sonla ta land r lm harika bir kitap Kitapl mda ayn kitaptan sadece kapaklar de i ik diye 3 tane olan tek kitap Seni Sevmek stemedim Ve imdi de 5 bask s n yapt i in 4 tane oldu Asl nda bu kitap ye il g zl dev olarak da adland r lan, yak kl zorba Do an, yani Dodo nun di er FMArsal kitaplar nda etti i b y k s zleri nas l da tek tek yedi inin hikayesi Bu kitap sadece bir a k anlatm yor, ayn zamanda b y k dostluklar , kars z ili kileri, vefal arkada l klar da anlat yor [...]


  7. fatih murat arsal n kitaplar n hep ok sevmi imdir ve ok a rm md r romantik kitap okumaktan bile zenle ka nan t rk erkeklerinden bu kadar g zel romantik romanlar yazabilen bir beyefendinin kmas na umar m bu durum t rk erkeklerinin d nccesini de i tirir seni sevmek istemedim tam benim sevdi im tarzda bir roman kitab n o unda ba karakterlerimizin aralar nda eki me s z konusu a k as olduk a g zel bir roman do an karakterine a k olmamak elde de il o kadar sab rl ,d nceli,nazik ki bir s re sonra k z k [...]


  8. En e lenceli k s mlar P nar n s r nd k s mlard fkesine bi yere kadar elbette hak verdim ama s rekli Senden nefret ediyorum, hep nefret edece im, i ren sin, rz d man vik vik vik Bir yerden sonra i im darald , ya yeter otur bi d n bu adam sana niye bu kadar iyi davran yor, niye hi kalbini k rm yor S rekli hakaret, s rekli emkirmeler Bir de Do an n k skan l k seviyesi bana pek yeterli gelmedi Tabi al m z psikopat k skan T rk karakterlere Bak n z Tuna Olaylar n ba lang k sm hari O konuda ben de hak [...]  9. Seni Sevmek Istemedim Pinar ve Dogan ikiside birbirlerine arpildilar.Zengin karizmatik yakisikli bir erkek sosyetik dilber Pinar n karsilasmasi tam bir FMArsal hikayesi idi Uzun kusursuz erkeklerin en alayci, upheci ve kayitsiz erkegi idi Dogan Diger zengin erkekler gibi rahat bir hayati olmamisti.Pinarin agabeyi ve erkek arkadasi ile ge mi e dayanan bir hesapla masi vardi Pinarin agabeyinin kumar tutkusu biriken borclar,alacakli olan Doganda i in i inde olunca i in rengi degisiyordu tabii ki Pi [...]


  10. Seni Sevmek stemedimBu roman i in ne s yleyebilirim bilemiyorumNe desem de az kal r gibi Do an uzun zamand r bekliyordum ve tatataaam kitap bitti ve ok zg n m Bitmesin diye ka g n s r nd rd m stelik lk 150 sayfas n 3 kez okudu um i in kitap benim i in 150 sayfadan sonra ba lad a ne ba lad Okurken ka kez krize girdi imi bazen de Hay rrrr yapma lanet olas sus diye ba rd m hat rlam yorum.Hep o P nar y z nden P Yere bile d t m tam komedi D ama baz anlar vard ki a lamadan duramad mP nar n d k sahnesi [...]


  11. Harika bir kitapt , o u yerde P nar ld rmek istedim ama Do an ger ekten harikayd ,P nar n sonunda kocas n geri kazanmak i in abalamas ho uma gitti yazar ke ke karakterleri bu kadar kusursuz yaratmasa daha m iyi olurdu,diye d n yorum , okurken hayal kurmay zorla t r yor yazar n okudu um ilk kitab yd , asl nda ilk kez bir t rk yazar n kitab n okudum ve bay ld m yabanc yazarlardan a a kal r hi bir yan yok


  12. T rk yazarlar okumaktan kendimce sebeplerden dolay hep uzak durmu umdur Fakat Fatih Murat Arsal bu nyarg m y kt diyebilirim Yazar a k ve dostlu u ok g zel i lemi kitab nda Yer yer k zd m, yer yer vahland m, yer yer ok e lendim Tavsiye ederim, en az ndan bir g z gezdirin zaten elinizden b rakamayacaks n z


  13. ilk bu kitab okumu tum ancak s ras oldu unu daha sonra rendim ger e her kitap birbirinden ba ms z ama al rken ilk t rk bir yazara destek olsun diye ald m kitab sonra bir bakm m fma tutkunu oldum kt m D do an duygular n belli etmesede ne kadar koca y rekli bir adam oldu unu biz anlad k fazla t yo vermiycem bay larak okuyaca n z br kiitap
  14. ok g zel bir kitapt ger ekten Oku oku b kmad m kitab ge en sene ald m ama hala okuyorum yle bir kitap yani ama diyorum ki kavu tuktan sonra ki g nlerini biraz daha okuyabilseydim ke ke.  15. 3.5 y ld z.Okudu um ikinci FMArsal kitab yd ahane Gelin e g re bence biraz d k kalm t ama yine de iyiydi Do an ile P nar da hayat mda yer edecek  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *